Antecedents i fonamentació

Vist que el 31 de gener de 2020 l’Organització Mundial de la Salut va declarar el brot de COVID-19 com a Emergència de Salut Pública d’Importància Internacional. Atés que per part del Ministeri de Sanitat s’ha recomanat evitar qualsevol esdeveniment multitudinari en tot el territori espanyol, atés que existeix un major risc d’exposició i transmissió del virus a causa de l’aglomeració i contacte estret entre persones procedents de diferents punts geogràfics.
Atenent el que s’estableix en l’article 1 i 2 de la Llei orgànica 3/1986, de 14 d’abril, de Mesures Especials en Matèria de Salut Pública, les diferents Administracions Públiques, dins de l’àmbit de les seues competències, a fi de protegir la salut pública i previndre la seua pèrdua o deterioració, poden adoptar les mesures previstes en la citada Llei quan així ho exigisquen raons sanitàries d’urgència o necessitat. D’altra banda, de conformitat amb l’article 26 de la Llei 14/1986, de 25 d’abril, General de Sanitat, en cas que existisca o se sospite raonablement l’existència d’un risc imminent i extraordinari per a la salut, s’adoptaran les mesures preventives que s’estimen pertinents, com ara la suspensió de l’exercici d’activitats i quantes unes altres es consideren sanitàriament justificades.
Sense perjudici de tot l’anterior, la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana, disposa en el seu article 5.4 que la Generalitat té competències per a l’adopció de mesures d’intervenció sobre aquelles activitats que puguen afectar la salut pública. En concret, l’article 86.2.b) d’aquesta norma preveu la suspensió de l’exercici d’activitats. Per això, amb absolut respecte als principis de necessitat i proporcionalitat que recull l’article 83.4 de la Llei 10/2014, de 29 de desembre, de Salut de la Comunitat Valenciana per a les accions d’intervenció en matèria de salut pública i atenent tant criteris tècnics com a la urgent necessitat d’adoptar aquestes accions per a la protecció de l’interés general, mitjançant la contenció i el retard de l’epidèmia de COVID-19, i de conformitat amb el que preveuen l’article 28.1 de la Llei orgànica 5/1982, d’1 de juliol, d’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana i 12 de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, del Consell, vistes les recomanacions emanades del Ple del Consell: “suspensió de viatges d’oci o culturals organitzats per centres educatius, associacions o entitats culturals dins o fora de la Comunitat Valenciana”.
Atés que les visites al Forn Alt núm. 2 si bé no congreguen un elevat nombre de persones (*max 30) però recullen l’afluència de diferents centres escolars, associacions, com a públic en general de diferents procedències de l’Estat Espanyol i de l’estranger. El Patronat de la Fundació amb l’ànim de preservar la salut pública i contindre l’expansió del virus, ha decidit suspendre temporalment les visites a aquestes instal·lacions fins que les autoritats sanitàries competents recomanen alçar l’emergència sanitària.

Sagunt, a 12 de març de 2020.
El Patronat.

Compartir