Fundació

La Fundació

Amb la denominació Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt es constitueix una Fundació de caràcter cultural i sense ànim de lucre, sota la tutela del Protectorat que exerceix la Generalitat Valenciana. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat d’obrar per al compliment de les seues finalitats. La Fundació es regirà per la voluntat dels fundadors, pels estatuts i normes que en interpretació i desenvolupament dels mateixos establisca el Patronat, i en tot cas per les disposicions legals vigents. La Fundació desenvoluparà les seues activitats preferentment en el municipi de Sagunt i resta del territori de la ComunitatValenciana. Seran potencials beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones i institucions vinculades a la història econòmica, industrial i cultural de Sagunt. La Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt és una entitat adherida al projecte europeu European Route of Industrial Heritage (ERIH).

El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació que executarà les funcions que li corresponen amb subjecció al que es disposa en l’ordenament jurídic i en els estatuts de la Fundació. La condició de membre del patronat va unida a la del corresponent càrrec de cadascun dels seus components. El Patronat està compost per:

Presidència

L’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Sagunt

Vicepresidència

El/la titular de la Regidoria de l’Ajuntament de Sagunt amb competències en matèria de Patrimoni Històric.

Secretaria

Gerència de la Fundació (Amb veu però sense vot).

Vocals

El/la titular del Centre Directiu de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria de Patrimoni Cultural Valencià, o la persona en qui delegue. El/la titular del Centre Directiu de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria d’Indústria, o la persona en qui delegue.

Vocals

El/la titular de la Regidoria de l’Ajuntament de Sagunt amb competències en matèria de Patrimoni. El/la titular de la Regidoria de l’Ajuntament de Sagunt amb competències en matèria de Cultura.

 

Vocals

El/la president/a del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre.

 

La Nostra Missió

Estudiar, conservar, difondre i omplir de contingut els coneixements, els records, els sons, els objectes materials, les imatges i qualsevol altre element que va configurar les activitats d’origen siderurgic que han tingut lloc a Sagunt en el segle XX. Així com fomentar la protecció, conservació i projecció social a futur del Patrimoni Industrial de la Comunitat Valenciana. Aquest objectiu es plasma en la creació d’un Museu i el seu Arxiu entorn al Forn Alt núm. 2 i altres edificacions existents, per a conservar i transmetre una cultura a través del carbó i de l’acer, com retre homenatge i testimoniatge de milers de treballadores i treballadors en les seues àrees específiques que van contribuir al funcionament d’una gran instal·lació industrial que determinava els ritmes vitals i la mateixa existència del nucli de població del Port de Sagunt.

Els Valors

Ser una organització socialment activa, àgil, innovadora, que responga amb proactivitat als desafiaments que se li plantegen i desenvolupant projectes d’avantguarda que ajuden a posar en valor el patrimoni industrial i la memòria obrera a Sagunt i resta de Comunitat Valenciana, projectant-lo a nivell internacional; i destacant sobretot per la dedicació, capacitat i responsabilitat dels seus patrons i empreses col·laboradores, compromesos amb el respecte al medi ambient i al desenvolupament de la comunitat i del país.

Transparencia

La transparencia es fundamental en la conciencia de la necesidad de rendir cuentas a la ciudadanía sobre el retorno social de todas las actividades efectuadas con dinero de origen público.

X