Fundació

La Fundació

Amb la denominació Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt es constitueix una Fundació de caràcter cultural i sense ànim de lucre, sota la tutela del Protectorat que exerceix la Generalitat Valenciana. La Fundació està adscrita al sector públic de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt. La Fundació té personalitat jurídica pròpia i gaudeix de plena capacitat d’obrar per al compliment de les seues finalitats. La Fundació es regirà per la voluntat dels fundadors, pels estatuts i normes que en interpretació i desenvolupament dels mateixos establisca el Patronat, i en tot cas per les disposicions legals vigents. La Fundació desenvoluparà les seues activitats preferentment en el municipi de Sagunt i resta del territori de la ComunitatValenciana. Seran potencials beneficiaris de la Fundació totes aquelles persones i institucions vinculades a la història econòmica, industrial i cultural de Sagunt. La Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt és una entitat adherida a TICCIH ESPAÑA i a  European Route of Industrial Heritage (ERIH).

El Patronat

El Patronat és l’òrgan de govern, representació i administració de la Fundació que executarà les funcions que li corresponen amb subjecció al que es disposa en l’ordenament jurídic i en els estatuts de la Fundació. La condició de membre del patronat va unida a la del corresponent càrrec de cadascun dels seus components. El Patronat està compost per:

Presidència

L’Alcaldia Presidència de l’Ajuntament de Sagunt

Vicepresidència

El/la titular de la Regidoria de l’Ajuntament de Sagunt amb competències en matèria de Patrimoni Històric.

Secretaria

Gerència de la Fundació (Amb veu però sense vot).

Vocals

El/la titular del Centre Directiu de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria de Patrimoni Cultural Valencià, o la persona en qui delegue. El/la titular del Centre Directiu de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria d’Indústria, o la persona en qui delegue.

Vocals

El/la titular de la Regidoria de l’Ajuntament de Sagunt amb competències en matèria de Patrimoni. El/la titular de la Regidoria de l’Ajuntament de Sagunt amb competències en matèria de Cultura.

 

Vocals

El/la president/a del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre.

 

La Nostra Missió

Estudiar, conservar, difondre i omplir de contingut els coneixements, els records, els sons, els objectes materials, les imatges i qualsevol altre element que va configurar les activitats d’origen siderurgic que han tingut lloc a Sagunt en el segle XX. Així com fomentar la protecció, conservació i projecció social a futur del Patrimoni Industrial de la Comunitat Valenciana. Aquest objectiu es plasma en la creació d’un Museu i el seu Arxiu entorn al Forn Alt núm. 2 i altres edificacions existents, per a conservar i transmetre una cultura a través del carbó i de l’acer, com retre homenatge i testimoniatge de milers de treballadores i treballadors en les seues àrees específiques que van contribuir al funcionament d’una gran instal·lació industrial que determinava els ritmes vitals i la mateixa existència del nucli de població del Port de Sagunt.

Els Valors

Ser una organització socialment activa, àgil, innovadora, que responga amb proactivitat als desafiaments que se li plantegen i desenvolupant projectes d’avantguarda que ajuden a posar en valor el patrimoni industrial i la memòria obrera a Sagunt i resta de Comunitat Valenciana, projectant-lo a nivell internacional; i destacant sobretot per la dedicació, capacitat i responsabilitat dels seus patrons i empreses col·laboradores, compromesos amb el respecte al medi ambient i al desenvolupament de la comunitat i del país.

Portal de transparència

Aquest portal, d’acord amb el que es disposa per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, té per objecte ampliar i reforçar la transparència, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a la activitat de la Fundació i establir les obligacions de bon govern.

En aquesta plataforma es podrà accedir a la informació institucional, la referida a l’organització i planificació de la Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt així com el contingut econòmic.