El Consell Assessor del Mecenatge de la Comunitat Valenciana aprova de manera unànime la qualificació a l’efecte de la Fundació ser beneficiària dels incentius fiscals del Mecenatge.

El Consell Assessor del Mecenatge de la Comunitat Valenciana, en la seua reunió plenària de 26 de novembre de 2019, ha valorat favorablement, de manera unànime, el projecte “Port de Sagunt Company Town” presentat per la Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt a la convocatòria de setembre de 2019, per a la comunicació de l’interés social de projectes o activitats realitzades per les entitats beneficiàries del mecenatge que contempla l’article 13 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana i l’article 18 del Decret 2/2019, d’11 de gener, del Consell, pel qual es regula la composició i el funcionament del Consell Assessor del Mecenatge i els procediments per a la declaració i la comunicació de l’interés social de projectes i activitats culturals, científiques i esportives no professionals, als efectes previstos en els articles 19 i 20 de l’esmentat Decret.

El mecenatge de caràcter privat és una activitat voluntària i filantròpica a través de la que s’afavoreix i es fomenta la realització de projectes culturals, científics i esportius no professionals en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, al mateix temps que les persones mecenes obtenen beneficis fiscals.

La Llei 20/2018, de 25 de juliol, de la Generalitat, del mecenatge cultural, científic i esportiu no professional recull un conjunt integrat de mesures administratives i tributàries per a promoure i difondre la cultura del mecenatge entre la societat valenciana, configurant-lo com un motor de responsabilitat i de participació social.

Qualsevol persona física o jurídica pot ser mecenes, però només poden acollir-se als incentius fiscals previstos en la legislació valenciana les persones físiques amb domicili fiscal en la Comunitat Valenciana. L’incentiu fiscal és la deducció d’un 25% en la quota autonòmica de l’Impost de la Renda de les Persones Físiques (IRPF).

Les persones jurídiques, a l’ésser la Comunitat Valenciana una comunitat autònoma de règim comú i no tindre competències tributàries en l’Impost de Societats, no gaudeixen de beneficis fiscals per aquesta Llei. No obstant això, la Fundació està donada d’alta en Hisenda Estatal com a entitat acollida a la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de Règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius al mecenatge, la qual cosa li permet atorgar a la Hisenda Estatal deduccions fiscals en l’Impost de Societats, a les donacions efectuades per les empreses a la Fundació.

Compartir