Transparència

Transparència

1. INFORMACIÓ DE RELEVANCIA JURÍDICA i PATRIMONIAL
Normativa de aplicació

Article 34 de la Constitució Espanyola.

Article 31.23 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant Llei Orgànica 5/1982, de l’1 de juliol.

Articles 35 a 39 i 41 del Codi Civil.

Llei 49/2002, de 23 de desembre (BOE, del 24), de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.

Llei 50/2002, de 26 de desembre (BOE, del 27), de Fundacions.

Llei 8/98, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV de l’11), afectada per la Llei 9/2001, de 27 de desembre (DOGV del 31) i per la Llei 11/2002, de 23 de desembre (DOGV del 31).

Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV de l’11).

Reial Decret 776/1998, de 30 d’abril (BOE del 14 de maig), pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives i les normes d’informació pressupostària d’estes entitats.

Llei 2/2015, de 2 d´abril, de transparència, bon gobern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Pùblic

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la Administració Local.

 

Les directrius o instruccions que afecten a la prestació de serveis que tenen encomanats

Reglament d’usos

Informació visites Forn Alt núm. 2

 

2. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ
Organització Interna

PATRONAT
Presidència:Dario Moreno Lerga (Alcalde President del Excm Ajuntament de Sagunt)

Vicepresidència:Guillermo Sampedro Ruiz (Regidor de Patrimoni Cultural del Excm Ajuntament de Sagunt)

Vocals:

Asun Moll Castelló (Regidora de Cultura del Excm Ajuntament de Sagunt)

Carmen Amoraga Toledo (El/la titular del Centre Directiu de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria de Patrimoni Cultural Valencià)

Maria Empar Martinez Bonafé (El/la titular del Centre Directiu de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria d’indústria)

Manuel Civera (El/la presidente/a del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre o persona en qui delege)

DIRECTOR /A GERENT

 

CONSELL ASESOR
Pendent de constitució

TÈCNICA DE PATRIMONI
Sonia Garcés Romero
sonia.garces@fundacioportdesagunt.com

Processos de selecció i previsió de llocs de traball

En estos moments no hi ha contemplada cap oferta de treball.

3. INFORMACIÓ ECONÒMICA, PRESSUPOSTÀRIA I ESTADÍSTICA
Presupost de la entitat

Veure

Dades de endeudament trimestrals, informes de morositat e informes sobre plans d’ajust

Informes morositat

Comptes anuals

Compte general 2020

Compte general 2019

Compte general 2018

Informes d’auditoría de comptes i fiscalització

Informe d’auditoria dels comptes anuals 2019

Informe d’auditoria de compliment i gestió 2019

Informe d’auditoria dels comptes anuals 2018

 

4. INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS
Relació de contractes

No hi han contractes majors

Instruccions de contractació

Normes de contractació

Perfil del contractant

Acceder

Contractes menors

Contractes Menors 2018

Contractes Menors 2019

Contractes Menors 2020

Convenis subscrits

Convenis 2018-2019

Conveni 2020 Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

Subvencions i ajudes públiques rebudes

Subvencions

Donacions en diners i en espècie

2018

2019

Licitacions

No hi han licitacions

X