Transparència

Transparència

INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

 Denominació: Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt.

CIF: G96593728

La Fundació de la Comunitat Valenciana de Patrimoni Industrial i Memòria Obrera de Port de Sagunt és una fundació pertanyent al sector públic de l’Excel·lentíssim Ajuntament de Sagunt d’acord amb les condicions establides per l’actual normativa d’aplicació.

Òrgans de Govern i de Gestió

L’administració, govern i representació de la Fundació correspon als següents òrgans:

    El Patronat.

La Gerència o Direcció.

El Consell Assessor (pendent de constitució)

Les funcions i atribucions del Patronat venen determinades en la secció primera del capítol quatre dels estatuts. La composició del Patronat és la següent:

PRESIDENT: Alcalde-President de l’Ajuntament de Sagunt. Sr. Darío Moreno Lerga.
VICEPRESIDENTA: Regidora de Patrimoni Cultural de l’Ajuntament de Sagunt. Sra. Patricia Sánchez Mínguez.
SECRETÀRIA NO PATRONA: Gerent de la Fundació. Sonia Garcés Romero.
VOCALS NATS:
– Directora General de Patrimoni Cultural de la Generalitat Valenciana. Sra. María Pilar Tébar Martínez.
– Director General d’ Indústria. Sr. Manuel Rosalén Caparrós.
– Regidora de Cultura de l’Ajuntament de Sagunt. Sra. Ana María Quesada Arias.
– President del Centre d’ Estudis del Camp de Morvedre. Sr. Manuel Civera Gómez

La Gerència de la Fundació està ocupada per la Sra. Sonia Garcés Romero. Les seues funcions i atribucions venen determinades en la secció tercera del capítol quatre dels estatuts.

Informació administrativa

Tarifes visites guiades

Tarifes de lloguer d’espais i filmacions

Sol·licitud de lloguer d’espais

Sol·licitud de filmacions

Documentació i normatives

Estatuts

Portfoli

Pla estratègic 2024-2028

Recursos humans

Conveni col·lectiu de treball del sector d’Oficines i Despatxos

Estatut Bàsic de l’Empleat Públic

Normativa de contractació laboral

Convocatòries de personal

PRO-SEL-2023-001. Tècnico/a de Patrimoni Cultural

Oferta d’ocupació Tècnico/a de Patrimoni Cultural  Annex I // Annex II // Annex III

Resolució provisional de llistat admesos exclosos PRO-SEL-2023-001

 

 

INFORMACIÓ DE RELLEVÀNCIA JURÍDICA

L’ article 34 de la Constitució reconeix el dret de fundació per a fins d’ interès general, d’ acord amb la llei.

En virtut de l’article 49.23 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana la Generalitat té competència exclusiva en matèria de fundacions i associacions de caràcter docent, cultural, artístic i benèfic assistencial, de voluntariat social i semblants, l’àmbit principal d’actuació de les quals siga la Comunitat Valenciana.

El capítol II del Títol II del Codi Civil versa sobre les persones jurídiques. L’article 41 del mateix fa referència a la fixació del domicili.

 

Normativa vigent en matèria de fundacions no pertanyents al sector públic de la Generalitat

Legislació estatal
Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions (BOE núm.  310, de 27.12.2002)

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (BOE núm. 236, de 02.10.2015)

Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE núm. 307, de 24.12.2002)

 

Règim comptable
Reial Decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives i el model de pla d’actuació de les entitats sense finalitats lucratives (BOE 283, de 24.11.2011)

Reial Decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla General de Comptabilitat (BOE núm. 278, de 20.11.2007)

Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s’aprova el pla de comptabilitat de petites i mitjanes entitats sense finalitats lucratives (BOE núm. 85, de 09.04.2013)

Resolució de 26 de març de 2013, de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la qual s’aprova el Plan de Contabilitat de les entitats sense finalitats lucratives (BOE núm. 86, de 10.04.2013)

 

Legislació autonòmica
Llei 8/1998, de 9 de desembre, de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 3391, d’11.12.1998)

Llei 9/2008, de 3 de juliol de 2008, de la Generalitat, de modificació de la Llei 98/1998, de 9 de desembre de 1998, de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 5803, de 10.07.2008)

Decret 68/2011, de 27 de maig, del Consell, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 6534, de 02.06.2011).

Llei 1/2015, de 6 de febrer, d’Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions (DOGV núm. 7464, de 12.02.2015).

Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana  (DOGV núm. 7500, de 08.04.2015)

Llei 1/2022, de 13 d’abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022)