Transparència

Transparència

1. INFORMACIÓ DE RELEVANCIA JURÍDICA i PATRIMONIAL
Normativa de aplicació

Article 34 de la Constitució Espanyola.

Article 31.23 de l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, aprovat mitjançant Llei Orgànica 5/1982, de l’1 de juliol.

Articles 35 a 39 i 41 del Codi Civil.

Llei 49/2002, de 23 de desembre (BOE, del 24), de Règim Fiscal de les Entitats sense Finalitats Lucratives i dels Incentius Fiscals al Mecenatge.

Llei 50/2002, de 26 de desembre (BOE, del 27), de Fundacions.

Llei 8/98, de 9 de desembre, de la Generalitat Valenciana, de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV de l’11), afectada per la Llei 9/2001, de 27 de desembre (DOGV del 31) i per la Llei 11/2002, de 23 de desembre (DOGV del 31).

Decret 139/2001, de 5 de setembre, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Fundacions de la Comunitat Valenciana (DOGV de l’11).

Reial Decret 776/1998, de 30 d’abril (BOE del 14 de maig), pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla General de Comptabilitat a les entitats sense finalitats lucratives i les normes d’informació pressupostària d’estes entitats.

Llei 2/2015, de 2 d´abril, de transparència, bon gobern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana.

Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Pùblic

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de la Administració Local.

 

Les directrius o instruccions que afecten a la prestació de serveis que tenen encomanats

NORMATIVA RESERVA ESPAI

SOL·LICITUD RESERVA ESPAI

 

2. INFORMACIÓ INSTITUCIONAL, ORGANITZATIVA I DE PLANIFICACIÓ

El article 13 dels estatuts estableix que l’administració, govern i representació de la Fundació correspon als següents òrgans:

– El Patronat

– La Gerència o Direcció

– El Consell Assessor

PATRONAT
Presidència:Dario Moreno Lerga (Alcalde President del Excm Ajuntament de Sagunt)

Vicepresidència:Guillermo Sampedro Ruiz (Regidor de Patrimoni Cultural del Excm Ajuntament de Sagunt)

Vocals:

Asun Moll Castelló (Regidora de Cultura del Excm Ajuntament de Sagunt)

Carmen Amoraga Toledo (Titular del Centre Directiu de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria de Patrimoni Cultural Valencià)

Silvia Cerdà Alfonso (Titular del Centre Directiu de la Generalitat Valenciana amb competències en matèria d’indústria)

Manuel Civera (President del Centre d’Estudis del Camp de Morvedre)

DIRECTOR /A GERENT

Pendent de convocatòria

CONSELL ASESOR
Pendent de constitució

 

PERSONAL

Tècnica de Patrimoni Cultural

Sonia Garcés Romero sonia.garces@fundacioportdesagunt.com

Relació de llocs de treball 2018-2020

Relació de llocs de treball 2020-actualitat

Normativa i processos de selecció laboral

Normativa contractació laboral

En aquest moment no hi ha contemplada cap oferta de treball.

4. INFORMACIÓ SOBRE CONTRACTACIÓ, CONVENIS I SUBVENCIONS